EKONOMİ

Para insanlık tarihini derinden etkileyen belli başlı buluşlardan birisidir. Bilinen tarihsel sürecin başından günümüze kadar toplumların sahip oldukları ekonomik, siyasal ve hukuksal sistemler sürekli değişim ve dönüşüm geçirmekte ve insanların ve toplumların ihtiyacına göre evrilmektedir. İnsan toplulukları tarihsel süreçte farklı ekonomik sistemler kullana gelmiş ve zaman içinde bu sistemler değişim ve dönüşüm geçirmiştir. İnsan toplulukları toplayıcı geçimlik veya göçebe geçimlik ekonomilerden uzmanlaşmış tarımsal ekonomilere, oradan parasal veya parasal olmayan değişim ekonomilerine ve en son olarak da parasal pazar ekonomilerine geçmişlerdir. Bu süreç içinde ekonomik sistemin etkinliğini artırmak için toplumlar finansal ve mali yenilikler yaparak uygarlık ve refah düzeylerini artırmışlardır. Para bu yeniliklerden en önemlisidir. Günümüzde de para ve parasal gelişmeler hala bütün dünya ekonomilerini ciddi derecede etkileyen konuların başında gelmektedir. Bu sebeple para konusunun düşünülmesi, tartışılması ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesine bir katkı olması açısından önemli görülür.

Bu sebeple Paranın icadıyla beraber üstünde taşıdığı fonksiyonları ışığında ekonomik faaliyetlerdeki önemini ve katkısını tarihsel gelişimi ve günümüze kadarki evrimi de dikkate alarak tartışınız.

TARİH COĞRAFYA

Bilim tarihi, bir medeniyetin ulaştığı seviyeyi gösteren bir disiplindir. Türkler de kendi tarihi hafızasında bilim tarihi alanında önemli başarılara imza atmıştır. Türk İslam bilimsel serüveni içinde önemli başarılara imza atmış bilim insanlarının bilimsel biyografileri, yaptığı önemli çalışmalar, keşifler ve deneylerin anlatıldığı ve bilimsel ortam ve kurumları inceleyen bir makale yazınız.

DİN VE AHLAK

İslam dini kendi felsefesini kurmuştur. Müslümanlar bu felsefe üzerinde kendi dinsel inançlarını tahkim etmişlerdir. İslam düşüncesinde bilgiye ulaşma yolları farklı bilginlere göre değişmektedir. İslam düşüncesinde bilginin değerlendirilmesi ve bilgiye ulaşma yollarının (epistemoloji) incelendiği bir makale yazınız.

DİL VE EDEBİYAT

Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti ve Osmanlı döneminde de belli dönem içinde sancak şehridir. Şehrin bu önemine dikkat çekecek çalışmalar Konya’nın tarih içindeki konumunu daha anlaşılır kılacaktır. Şehrin bu konumundan ötürü birçok seyyahın uğrak noktası, menzili olmuştur. İbn Batuta ve Evliya Çelebi gibi batılı ve doğulu seyyahların seyahatnamelerinden yararlanarak Konya’nın şehir betimlemeleri, folkloru, kültürel yaşamı ve genel yapısını ortaya çıkartan ve analiz eden bir makale yazınız.

PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ FELSEFE

Toplumlar, bilimin bulduğu cevaplar üzerinden dünya görüşlerini şekillendirdiği için eğitimde de bilimin bulduğu cevapların yaygınlaşmasını hedefler. Günümüzde Türkiye dâhil birçok dünya ülkesi, güncel bilimsel gelişmeleri milli eğitim programlarındaki derslere koymaktadır. Bu nedenle okullarda öğretilen bilimsel konular belli ölçülerde insanların günlük hayatına dâhil olmaktadır. Okullarda öğretilen “bilimsel düşünce biçimi”nin günlük hayatımızda kullanılabilirliğinin olup olmadığını tartışan bir makale yazınız.