KURALLAR

  • Bir öğrenci farklı alanlarda hazırlanmış soru cümlelerinden sadece birine makale gönderebilir.
  • Sorulan soruların dışında farklı konu ve alanlarda yazılmış makaleler dikkate alınmayacaktır.
  • Bir makaleyi en fazla iki öğrenci  birlikte yazabilir ve bir makale için en fazla bir öğretmen danışmanlık yapabilir.
  • Eğer makale ödüle layık görülürse kazanılan ödül öğrenciler arasında eşit şekilde paylaşılır.
  • Danışman öğretmenler birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir, ancak en fazla iki ödül miktarı kadar ödül alabilir.
  • Öğrenciler makalelerini en geç 15.08.2019 tarihine kadar başvuru formu eksiksiz doldurulmak üzere kbmsobiy.com adresine  yükleyecekledir.
  • Gönderilen makaleler her alanda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir ve her alanda ilk 10’a giren makale sahipleri danışman öğretmenleri ile beraber Konya’ya davet edileceklerdir. Danışman öğretmen müsait olmazsa öğrenciler aile fertlerinden biri ile Konya’ya gelebileceklerdir.
  • Değerlendirme kurulu, makaleleri yeterli görmezse ilk 10 yerine daha az sayıda makale sahibini mülakata katılmak üzere Konya’ya çağırma hakkına sahiptir. Yine makaleler dereceye girecek düzeyde görülmezse değerlendirme kurulu bazı ödül derecelerini iptal etme hakkına sahiptir.
  • Katılımcıların Konya’ya ulaşım ücretleri kendilerine aittir. Konya’da konaklama, yarışma günü şehir içi ulaşımı, yarışma gününde yemek ve sosyal faaliyet organizasyonları Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.
  • Yarışmaya öğrenciler illerinde bulunan bilim sanat merkezleri ile de katılabilirler.
  • Yarışmaya Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencileri katılabilir.
  • Yarışma için makale gönderildikten sonra öğrenci(ler)in veya danışmanın okulunun veya şehrinin değişmesi söz konusu olursa yarışmaya katılım hakları aynı şekilde devam eder. Öğrenci veya öğretmen eski okulu üzerinden ödüllendirilir.
  • Öğrenciler makalelerini sisteme yükledikten sonra makalede değişiklik yapmak isterler ise makale son gönderim tarihine kadar istedikleri değişiklikleri yapıp makalelerini sisteme tekrar yükleyebileceklerdir. Sisteme en son yükledikleri makale değerlendirmeye alınacaktır.
  • Ödül alan makaleler için; ödüller öğrencinin ve danışman öğretmenin şahsi hesabına banka yolu ile yatırılacaktır. Ödül alan öğrenci ve danışman öğretmenlerin şahsi IBAN numaralarını yarışma sonuçlarından sonra beyan etmeleri gereklidir.
  • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri makalenin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
  • Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan makaleler yarışma dışı kalacaktır.
  • Yarışma sonuçlarının Eylül 2019 sonunda ilan edilmesi, yarışma mülakatının ise Kasım 2019’un ilk yarısında yapılması planlanmaktadır. Sonuçlar www.kbmsobiy.com adresinden duyurulacaktır.
  • Yazılacak makale, bilimsel makale yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Bu kurallara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makale yazım kuralları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
  • Yarışmaya gönderilen makalelerin tüm telif hakları Konya Bilim Merkezine ait olacaktır. Yarışmaya katılan kişiler, makalelerinin Konya Bilim Merkezince her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
  • Konya Bilim Merkezi gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Konya Bilim Merkezine aittir.

   

   

  MAKALE YAZIM KURALLARI

  AŞAĞIDA VERİLEN YAZAR, KİTAP, TEZ, DERGİ VB İSİMLER SADECE ÖRNEKLİK TEŞKİL ETMEKTEDİR. ÖRNEK OLARAK VERİLEN KAYNAKLARDAN ALINTI YAPMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.

  1. KBM-SOBİY’e gönderilecek eserlerin daha önce hiçbir bir yarışmada  yada bilimsel dergide  sunulmamış, yayınlanmamış olması  zorunludur.
   2. Yarışmada makale yazım dili Türkçedir. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
   3.Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Yarışması (KBM-SOBİY) için hazırlanacak makaleler en fazla 3,500 (üç bin beş yüz) kelimeden (özet dahil) oluşmalıdır.
   4. Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; üst ve alt kenarlardan 3,0 cm., sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm. Boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.Sayfaların altına sayfa numarası konmalıdır. 12 Font büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında Times New Roman yazı formatında yazılmalıdır.
   6. Makale başlığının hemen altında bir satır boşluk bırakarak öğrenci/öğrencilerin ve danışmanın ismi, okul ismi, makalenin özeti ve anahtar kelimeleri bulunmalıdır. Mail adresleri ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir.
   7. Çalışmanın özeti “Özet” başlığıyla yazar ve yazar adlarından sonra bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çalışmanın Türkçe özeti en fazla 350 kelime olmalıdır. Özet “Garamond” karakterinde ve 9 punto olarak yazılmalıdır.
   8. Çalışma, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
   9. Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde Yazar soyadı, yıl ve sayfa numarası sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri baş harfi büyük diğer harfler küçük olarak yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde üç veya daha fazla kaynak bildiriminde vdkısaltması kullanılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan kaynaklar, metin sonunda (kaynaklar kısmında) numara kullanılmadan alfabetik sıraya göre verilmelidir.

  Örneğin;
  -Tek yazar olması durumunda; (Özensel, 2009 ; 32-37)
  -İki yazar olması durumunda; (Aksoy ve Çemrek, 2010; 85)
  -İkiden fazla yazar olması durumunda; (Mercan vd., 2011;98)
  -Birden fazla yazar ard arda verilmesi durumunda; (Hotamış, 2007; Hotamış ve Bayhan, 2007; Kara vd., 2008)
  14. Aynı yazara ait aynı yıl yayınlanmış eserlerin metin içerisinde gösterimi (Arıcıoğlu, 2009a; 2009b) şeklinde olmalıdır.
  16. İnternet kaynakları ise, metin içerisinde (Buluş, 2009) yıl şeklinde verilmelidir. Kaynaklar bölümünde ise, URL, yıl şeklinde gösterilip sayfa adresi açıkça yazılmalıdır.
  17. Kaynakçada  yer alan eserler;
  -Makaleler:
  Güredin, E. (1987). “Türkiye’de Denetim Standartlarının Oluşumu”, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, sayı: 33-34, s.21-29.
  – Bildiriler:
  Akdağ, M., & Tok, H. (2004). “Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
  Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Turkey, 06-09 Temmuz.
  -Kitaplar:
  Kalın, İbrahim. Ben, Öteki ve Ötesi, İslam – Batı İlişkileri Tarihine Giriş, İstanbul, İnsan Yayınları, 2016
  – Tezler:
  Özkan, T. (1997). “Ticari bankacılıkta kredi fiyatlandırma teknikleri”. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para ve Banka Anabilim Dalı.
  -Ansiklopediler
  Bergmann, P.C. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.
  -Elektronik Kaynaklar
  Weibel, S. (1995). Metadata: the foundations of resource description. D-lib Magazine, [Online] Available at: <http://www.dlib.org/dlib/July95/07weibel.html>, [Erişim tarihi: 19.02.2007].
  -Süreli Yayınlar / Dergiler:
  Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). “Services Marketing in the Lodging Industry: an Empirical Investigation”, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.
  -Kurum Yayını:
  İTO (2003), Ekonomik Rapor, İTO Yayınları No: 2003-57, İstanbul.
  18. Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
  19.KBM-SOBİY’na gönderilecek makalelere ait ilk başvuru www.kbmsobiy.com adresinden yapılmalıdır.
  20. KBM-SOBİY’nda dereceye giren öğrencilerin eserlerinin telif hakkı  Konya Bilim merkezine aittir. Konya bilim merkezi dereceye giren yada uygun gördüğü eserleri yayınlayabilir.