KURALLAR

 • Bir öğrenci farklı alanlarda hazırlanmış soru cümlelerinden sadece birine makale gönderebilir.
 • Sorulan soruların dışında farklı konu ve alanlarda yazılmış makaleler dikkate alınmayacaktır.
 • Bir makaleye en fazla iki öğrenci  birlikte katılabilir ve yalnızca bir öğretmen danışmanlık yapabilir. Eğer makale ödüle layık görülürse kazanılan ödül öğrenciler arasında eşit şekilde paylaşılır.
 • Danışman öğretmenler birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir, ancak en fazla iki ödül miktarı kadar ödül alabilir.
 • Bir makale için en fazla bir öğretmen danışmanlık yapabilir.
 • Öğrenciler makalelerini en geç 30.06.2018 tarihine kadar başvuru formu eksiksiz doldurulmak üzerekbmsobiy.com adresine  yükleyecekledir.
 • Gönderilen makaleler her alanda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir ve her alanda ilk 10’a giren makale sahipleri danışman öğretmeni ve  aile fertlerinden birisi ile beraber Konya’ya davet edileceklerdir. Yarışmaya öğrenciler illerinde bulunan bilim sanat merkezleri ile de katılabilirler.
 • Yarışmaya Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencileri katılabilir.
 • Resmi ve özel okulların 12. sınıf öğrencileri mezuniyet tarihine kadar yarışmaya katılabilirler. İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi sunmaları gerekmektedir.
 • Yarışma için makale gönderildikten sonra öğrenci(ler)in veya danışmanın okulunun veya şehrinin değişmesi söz konusu olursa yarışmaya katılım hakları aynı şekilde devam eder. Öğrenci veya öğretmen eski okulu üzerinden ödüllendirilir.
 • Katılımcıların Konya’ya ulaşım ücretleri kendilerine aittir.
 • Konya içerisinde gösterilen yerde konaklama, ulaşım, yemek ve sosyal faaliyetler organizasyon komitesi tarafından karşılanacaktır.
 • Ödül alan makaleler için; ödüller öğrencinin ve danışman öğretmenin şahsi hesabına banka yolu ile yatırılacaktır. Ödül alan öğrenci ve danışman öğretmenlerin şahsi IBAN numaralarını yarışma sonuçlarından sonra beyan etmeleri gereklidir.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin tüm telif hakları Konya Bilim Merkezine ait olacaktır. Yarışmaya katılan kişiler, makalelerinin Konya Bilim Merkezince her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri makalenin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
 • Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan makaleler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yazılacak makale, bilimsel makale yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Bu kurallara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makale yazım kuralları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
 • Konya Bilim Merkezi gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Konya Bilim Merkezine aittir.

POSTER VE BROŞÜR HAZIRLAMA

 • İlk 10’a giren makale sahiplerinin 50 x 70 cm boyutlarında bir poster hazırlaması gerekmektedir. Posterler makaleyi en iyi özetleyecek şekilde hazırlanmalıdır. Yarışmacılar posterlerini diledikleri gibi tasarlayabilirler.
 • İlk 10’a giren makale sahipleri, makalelerini tanıtacak 3 kırımlı el broşürü hazırlayabilirler. Broşürün ilk sayfasında öğrenci, danışman, okul isimlerine ve makale konusuna,

İkinci sayfasında makale özetine ve üçüncü sayfasında kullanılan kaynakçaya yer verilebilir.

 • Sözlü mülakata girilirken en fazla 1 adet poster ve 5 adet broşür jüriye sunulması için kabul edilecektir. Poster ve broşür dışında herhangi bir materyal, not kâğıdı vb. eşya ile sözlü mülakata girilemeyecektir.
 • Poster ve Broşür sadece makaleyi daha iyi anlatmak için kullanılacaktır. Poster ve Broşürün toplam puana etkisi yoktur.
 • Sözlü mülakatın %40’ı makale puanının %60’ı alınarak toplam sonuç belirlenecek ve dereceye giren öğrenciler tespit edileceklerdir.

MAKALE YAZIM KURALLARI

Aşağıda verilen yazar, kitap, tez, dergi vb isimler sadece örneklik teşkil etmektedir. Örnek olarak verilen kaynaklardan alıntı yapma zorunluluğu yoktur.

1. KBM-SOBİY’na gönderilecek eserlerin daha önce hiçbir bir yarışmada  yada bilimsel dergide  sunulmamış, yayınlanmamış olması  zorunludur.
2. Yarışmada makale yazım dili Türkçedir. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
3.Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Yarışması (KBM-SOBİY) için hazırlanacak makaleler en fazla 3,500 (üç bin beş yüz) kelimeden (özet dahil) oluşmalıdır.
4. Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; üst ve alt kenarlardan 3,0 cm., sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm. Boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.Sayfaların altına sayfa numarası konmalıdır. 12 Font büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında Times New Roman yazı formatında yazılmalıdır.
5. Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı büyük harfle ve koyu olarak çalışmanın ortasına gelecek şekilde “Garamond” yazı karakteriyle 16 punto olmalıdır. Başlığın hemen altına çalışmanın ait olduğu dalı (örneğin dil,edebiyat,tarih, uluslararası ilişkiler vb.)  belirtilmelidir.
6. Çalışmanın başlığının hemen altında bir satır boşluk bırakarak öğrenci/öğrencilerin ve danışmanın ismi, okul ismi ,makalenin özeti ve anahtar kelimeleri bulunmalıdır.mail adresleri ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir.
7. Çalışmanın özeti “Özet” başlığıyla yazar ve yazar adlarından sonra bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çalışmanın Türkçe özeti en fazla 350 kelime olmalıdır. Özet “Garamond” karakterinde ve 9 punto olarak yazılmalıdır.
8. Çalışmada en az 4 ve en çok 8 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeleri bulunmalıdır.
9. Çalışma boyunca yazılacak metin sırasında kullanılacak paragraf ölçüleri ise metin iki yana yaslı olmalı, ilk satır 0,5 cm. ve enaz 12nk satır aralığı kullanılmalıdır.
10.Çalışmada kullanılacak şekiller ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli ve şeklin altında yer almalıdır. Şeklin ismini hemen altında ise şeklin kaynakçası tam olarak belirtilmelidir. Şekillerin kaynakçasında kullanılacak yazı karakteri 9 puntodur.
11. Çalışmada kullanılacak tablolar ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli ve tablonun üstünde yer almalıdır.Tablonun hemen altında ise tablonun kaynakçası tam olarak belirtilmelidir. Tablolarda ve tablonun kaynakçasında kullanılacak yazı karakteri 9 puntodur.
12. Çalışma, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
13. Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde Yazar soyadı, yıl ve sayfa numarası sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri baş harfi büyük diğer harfler küçük olarak yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde ve (makale İngilizce hazırlanmışsa and); üç veya daha fazla kaynak bildiriminde vd., (makale İngilizce hazırlanmışsa et al.,) kısaltması kullanılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan kaynaklar, metin sonunda (kaynaklar kısmında) numara kullanılmadan alfabetik sıraya göre verilmelidir.
-Tek yazar olması durumunda; (Özensel, 2009 ; 32-37)
-İki yazar olması durumunda; (Aksoy ve Çemrek, 2010; 85)
-İkiden fazla yazar olması durumunda; (Mercan vd., 2011;98)
-Birden fazla yazar ard arda verilmesi durumunda; (Hotamış, 2007; Hotamış ve Bayhan, 2007; Kara vd., 2008)
14. Aynı yazara ait aynı yıl yayınlanmış eserlerin metin içerisinde gösterimi (Arıcıoğlu, 2009a; 2009b) şeklinde olmalıdır.
15. Yazar ismi belli olmadığı durumlarda, Türkçe kaynak için hem metin içerisinde hem de kaynaklar bölümünde Anonim, yıl ifadesi kullanılmalıdır. Yazarı belli olmayan yabancı kaynak ise, metin içerisinde Anon. yıl, kaynaklar bölümünde ise Anonymous yıl olarak verilmelidir.
16. İnternet kaynakları ise, metin içerisinde (Buluş, 2009) yıl şeklinde verilmelidir. Kaynaklar bölümünde ise, URL, yıl şeklinde gösterilip sayfa adresi açıkça yazılmalıdır.
17. Kaynakçada  yer alan eserler;
-Makaleler:
Güredin, E. (1987). “Türkiye’de Denetim Standartlarının Oluşumu”, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, sayı: 33-34, s.21-29.
– Bildiriler:
Akdağ, M., & Tok, H. (2004). “Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Turkey, 06-09 Temmuz.
-Kitaplar:
Davutoğlu, Ahmet. Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, İstanbul, Küre Yayınları, 2001.
Kalın, İbrahim. Ben, Öteki ve Ötesi, İslam – Batı İlişkileri Tarihine Giriş, İstanbul, İnsan Yayınları, 2016
– Tezler:
Özkan, T. (1997). “Ticari bankacılıkta kredi fiyatlandırma teknikleri”. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para ve Banka Anabilim Dalı.
-Ansiklopediler
Bergmann, P.C. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.
-Elektronik Kaynaklar
Weibel, S. (1995). Metadata: the foundations of resource description. D-lib Magazine, [Online] Available at: <http://www.dlib.org/dlib/July95/07weibel.html>, [Erişim tarihi: 19.02.2007].
-Süreli Yayınlar / Dergiler:
Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). “Services Marketing in the Lodging Industry: an Empirical Investigation”, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.
-Kurum Yayını:
İTO (2003), Ekonomik Rapor, İTO Yayınları No: 2003-57, İstanbul.
18. Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
19.KBM-SOBİY’na gönderilecek makalelere ait ilk başvuru www.kbmsobiy.com adresinden yapılmalıdır.
20. KBM-SOBİY’nda dereceye giren öğrencilerin eserlerinin telif hakkı  Konya Bilim merkezine aittir. Konya bilim merkezi dereceye giren yada uygun gördüğü eserleri yayınlayabilir.